wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin - obowiązujący do 31.12.2022
Kontakt
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Przerwa urlopowa

PRZERWA URLOPOWA

W dniach od 21 września do 3 października 2023r. w sklepiku trwa przerwa urlopowa.

Termin realizacji złożonych w tym czasie zamówień będzie liczony od środy, 4 października.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z realizacją zamówień bardzo proszę o kontakt:
* formularz kontaktowy
* sklep@ukartkowana.pl

 

Regulamin - obowiązujący do 31.12.2022

REGULAMIN 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez „VINDEX” Jolanta Olma z siedzibą w Mazańcowicach, za pośrednictwem sklepu internetowego www.ukartkowana.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez „VINDEX” Jolanta Olma usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. 

 


§1 DEFINICJE

 1. DNI ROBOCZE - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. DOSTAWA - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

 3. DOSTAWCA - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów.

 4. HASŁO - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta Klienta w sklepie internetowym.

 5. KLIENT - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

 6. KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. KONTO KLIENTA - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta.

 8. LOGIN - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z hasłem do założenia konta Klienta w sklepie internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

 9. PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 10. REGULAMIN - oznacza niniejszy regulamin.

 11. REJESTRACJA - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego.

 12. SPRZEDAWCA - oznacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą VINDEX Jolanta Olma z siedzibą w  43-391 Mazańcowice 988, NIP: 937-128-87-67, REGON: , wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki , będącego jednocześnie właścicielem sklepu internetowego.

 13. STRONA INTERNETOWA SKLEPU - oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi sklep internetowy, działającą w domenie www.ukartkowana.pl 

 14. TOWAR - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

 15. TRWAŁY NOŚNIK - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 16. UMOWA SPRZEDAŻY - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.


​​​​​​

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu należą do Sprzedawcy. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej sklepu:

  a) przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 39, Firefox 34, Opera 26 lub Safari 5

  b) włączona obsługa języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”

  c) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s

  d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej

 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies". Pliki te podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego - jednakże takie wyłączenie może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej sklepu .

 

§3. REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia konta klienta Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

 3. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy – dokonuje się tego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. W czasie rejestracji Klient ustala swoje indywidualne hasło.

 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem i zaakceptowania jego treści poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta klienta

 6. Po dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem loginu.

 

§4. ZAMÓWIENIA

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej sklepu dodaje towaru do zamówienia przez wybór polecenia "Dodaj do koszyka". Klient składa zamówienie po skompletowaniu wszystkich towarów i wskazaniu sposobu dostawy oraz formy płatności. Złożenie zamówienia następuje poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy – w tym celu należy wybrać na stronie internetowej sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do sprzedawcy Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i  dostawę, oraz o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży.

 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

 6. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 niniejszego regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 7. ​​Anulowanie zamówienia z winy Klienta (np. zbyt późne jego złożenie uniemożliwiające realizację zamówienia w oczekiwanym przez Klienta terminie ) wiąże się z pomniejszeniem zwracanej kwoty o koszt dokonania przez Sprzedawcę zwrotnego przelewu.

 

§5. PŁATNOŚCI

 1. Ceny na stronie internetowej sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto.
 2. Dodatkowo przy każdym towarze znajduje się informacja odnośnie najtańszego kosztu dostawy tego towaru. Przed złożeniem zamówienia, ale już po wyborze konkretnego sposobu dostawy i formy płatności Klient zostanie poinformowany o łącznej wartości zamówienia, w rozbiciu na wartość towarów i koszt dostawy.
 3. Koszty dostawy ponosi Klient
 4. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówione towary za pomocą przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na stronie internetowej sklepu - przedpłata.
 5. ​Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia.
 6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 5, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży wysyłając na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o anulowaniu zamówienia.


§6. DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wysyłki są realizowane za pośrednictwem dostawcy: Poczty Polskiej  oraz firmy kurierskiej 
 3. Wysyłka towaru następuje w terminie wskazanym na karcie każdego produktu - termin ten liczy się od dnia  zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu.
 4. Przy zamówieniach  opłaconych w dni powszednie po godz. 14.00 oraz w soboty, niedziele i święta za dzień złożenia lub opłacenia zamówienia uważa się następny dzień roboczy.

 5. W przypadku zamówień zindywidualizowanych (wpisanie życzeń, dat, imion, zmiana kolorystyki itp. ) termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu - jest on wtedy każdorazowo uzgadniany z Klientem.

 6. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia. Do tego czasu należy doliczyć czas potrzebny na doręczenie przesyłki przez firmę kurierską.

 7. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 8. Po wysłania towaru do Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta przekazywana jest informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 9. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma również prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

 10. Sprzedawca, zgodnie z życzeniem Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę obejmującą dostarczane towary.


​​​​§7. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy - elektronicznie: ukartkowana@gmail.com lub tradycyjnie: 43-391 Mazańcowice 988.
 2. Reklamacje można złożyć na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu: ukartkowana.pl. Do złożenia reklamacji nie jest jednakże wymagane posługiwanie się w/w formularzem.
 3. Uprawnienia przysługujące kupującemu w przypadku reklamacji to: usunięcie wady, wymiana rzeczy na wolną od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy.
 4. Jeżeli przedmiot został uszkodzony w czasie transportu Klient jest zobowiązany przesłać zdjęcie uszkodzonego produktu oraz zdjęcie opakowania zewnętrznego (pudełka).
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 6. Jeżeli Klient złożył reklamację, a Sprzedawca nie ustosunkował się do jego żądań w terminie 14 dni kalendarzowych przyjmuje się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Każdy produkt tworzony na indywidualne zamówienie może nieznacznie różnić się od tego przedstawionego na zdjęciu - wynika to ze specyfiki rękodzieła i niemożności stworzenia dwóch identycznych przedmiotów.       
 8. Rzeczywisty kolor produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciu - jest to uwarunkowane kwestiami technicznymi związanymi z ustawieniami monitora.       
 9. Przypadki opisane w punktach 3 i 4  nie stanowią podstawy do reklamacji.

 

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Klienta.

 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez sprzedawcę na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.ukartkowana.pl Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać elektronicznie na adres e-mail: ukartkowana@gmail.com lub pocztą na adres 43-391 Mazańcowice 988.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

 5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży - zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Sprzedawca zwraca Klientowi najtańszy oferowany przez Sprzedawcę koszt dostawy.

 8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Za zgodą Klienta możliwy jest inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Dotyczy to również produktów personalizowanych, zawierających konkretne imiona, daty, nazwy lub numery rocznic, indywidualne życzenia, podpisy itp.

 

§9. USŁUGI NIEODPŁATNE

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

  a) Formularz kontaktowy

  b) Newsletter

  c) Poleć znajomemu

  d) Prowadzenie konta Klienta
  e) Opinie konsumenckie

 2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Usługa >formularz kontaktowy< polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 4. Usługa >newsletter< polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Subskrypcji można dokonać przez specjalny formularz zamieszczony na stronie internetowej sklepu lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie rejestracji w sklepie. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w koncie Klienta.

 5. Usługa >poleć znajomemu> polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich towaru. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystnie z przedmiotowej usługi. Rezygnacja z usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.
 6. Usługa >prowadzenie konta klienta< dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach określonych w regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Klient, może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia konta klienta – w takim przypadku konto zostanie usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 7. Usługa >opinie konsumenckie< umożliwia Klientowi wystawianie recenzji zakupionych produktów - usługa jest dostępna dla wszystkich Klientów (również niezarejestrowanych).
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany regulaminu.

 9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku:

  a) działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,

  b) naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień regulaminu,

  c) a także w innych przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, w szczególności w razie przełamywania przez Klienta zabezpieczeń strony internetowej sklepu lub podejmowania innych działań hakerskich. Zablokowanie dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 10. ZGŁASZANIE NARUSZENIA PRAW

 1. W przypadku gdy Klient lub inna osoba uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, przepisy prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

 2. Po otrzymaniu powiadomienia Sprzedawca podejmuje niezwłoczne działania mające na celu zmodyfikowanie lub usunięcie ze strony internetowej sklepu treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 11.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca – dotyczy to danych przekazanych Sprzedawcy w ramach rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w regulaminie.
 3.  Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
 4. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 5.  Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 6. Sprzedawca jest zobowiązany do dokładania wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
 9. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://www.ukartkowana.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html


§12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

  a) zmiany cen jak i ilości towarowych w ciągu dnia
  b) wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu
  c) wprowadzenie nowej oferty produktów
  d) wznawianie i odwoływanie akcji promocyjnych w dowolnym terminie bądź wprowadzania w nich zmian

 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 6. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej sklepu.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu